20.12.2023

 

Regulamin Wystawy Bożonarodzeniowej

Wystawa - Iluminacje świetlne organizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Gronowo Elbląskie
z siedzibą ul. Osiedlowa 6 82-335 Gronowo Elbląskie , jest czasową wystawą plenerową od 20 grudnia 2023r. do 15 stycznia  2024r. Wszystkich odwiedzających prosimy o przestrzeganie poniższych zasad, które zapewnią bezpieczny i przyjemny pobyt na terenie naszego placu.Wszystkie osoby zamierzające przebywać na terenie Placu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania go. Pobyt na terenie Placu oznacza znajomość i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin Placu dostępny jest w Bibliotece Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie oraz na stronie internetowej Biblioteki i Gminy Gronowo Elbląskie.  

Obecność dzieci i osób nieletnich

 1. Dzieci oraz osoby nieletnie mogą przebywać na terenie Placu tylko pod opieką osób dorosłych, którzy biorą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 2. Za zachowanie osób niepełnoletnich oraz za bezpieczeństwo dzieci prawną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie lub rodzice.

Bezpieczeństwo

 1. Na terenie Placu udostępniono kilka elementów dekoracji, do których można wejść, aby zrobić sobie w nich zdjęcie. Zabrania się przemieszczania dekoracji.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo osób odwiedzających plac, nie wolno biegać, jeździć na rowerach (w tym rowerkach dziecięcych) i także korzystać z deskorolek, hulajnóg, rolek, sanek itp. wewnątrz dekoracji
 3. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych, kabli, przewodów oraz elementów zasilających dekoracje.
 4. W dni, kiedy panują niesprzyjające warunki atmosferyczne (m.in. gołoledź, znaczne opady śniegu), należy zachować szczególną ostrożność.
 5. Wystawa jest stale monitorowana przez kamery. Osoby wchodzące na teren Placu muszą mieć tego świadomość i przebywając na placu  tym samym wyrażają zgodę na monitoring.
 6. Osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do przebywania na terenie placu oraz ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody materialnie.
 7. Kwalifikowani pracownicy Biblioteki czy Gminy mają prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia Placu osoby, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia.
 8. Zabrania się wnoszenia i używania na terenie Placu materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, szkodliwych substancji chemicznych i tym podobnych środków
 9. Odwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych Placu. Zabrania się odpalania sztucznych ogni, fajerwerków, zimnych ogni, petard, itp., wzniecania ognia, rozpalania ognisk, rozpalania grilla i tym podobnych czynności na całym terenie Placu.
 10. Organizator iluminaci świetlnych na Placu nie bierze odpowiedzialności za zachowanie odwiedzających pod wpływem alkoholu, którzy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie, szkody oraz doznane kontuzje
 11. Zabrania się dotykać ekspozycji, okablowania lub reflektorów na terenie Placu.
 12. Na terenie Placu zabrania się zanieczyszczania lub zaśmiecania Placu, niszczenia zieleni.
 13. Zabrania się naruszenia lub niszczenia przedmiotów należących do Placu lub innych osób.
 14. Osoba przebywająca na terenie Placu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody, w tym osobowe, zniszczenia mienia powstałe z jej winy.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych lub innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.

2.11.2023

 PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Partner Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie

Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie  zrealizowała projekt  w ramach kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych zostały zakupione meble tj. krzesła i stoły dla naszych Świetlic Wiejskich w Fiszewie i w Karczowiskach Górnych. Projekt sprawił, że świetlice mogą lepiej służyć społeczności lokalnej, co w bezpośredni sposób przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarze wiejskim oraz warunków sprzyjających aktywności społecznej mieszkańców.